OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Print kapitel

Evidensniveauer og anbefalingers styrke

AnbefalingEvidensniveauVidensområde: Behandling/forebyggelse
 A 1a Systematisk review eller metaanalyse af homogene
randomiserede kontrollerede forsøg
1b Randomiserede kontrollerede forsøg
1c Absolut effekt
(fx insulin til type 1-diabetespatienter)
B 2a Systematisk review af homogene kohortestudier
2b Kohortestudie
2c Databasestudier
3a Systematisk review af case-kontrol-undersøgelser
3b Case-kontrol-undersøgelser
C 4 Opgørelser, kasuistikker
D 5 Ekspertmening uden eksplicit kritisk evaluering, eller baseret på patofysiologi, laboratorieforskning eller tommelfingerregel
5 Anbefalet af skrivegruppen som god klinisk praksis
DS DS Diagnostiske studier

 

Formålet med at graduere evidens og anbefalingers styrke er at gøre det gennemskueligt for brugeren, hvad anbefalingerne i vejledningen bygger på. Ovenstående evidensniveauer og graduering af anbefalingernes styrke illustrerer de principper, der er benyttet til at graduere den tilgrundliggende viden, som denne vejledning bygger på.

Anbefalingens styrke er gradueret fra A (størst validitet) til D (mindst validitet). I vejledningen vil anbefalingens styrke være angivet til venstre i boksen. I vurderingen af den tilgrundliggende videns validitet må man holde sig for øje, at ikke al viden kan efterprøves ved randomiserede forsøg.

Kategorien  udtrykker skrivegruppens anbefaling for ‘god klinisk praksis’.

Diagnostiske studier er betegnet DS.