OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Print kapitel

Forkortelser

ACE-hæmmere Angiotensine Converting Enzyme-hæmmer
  
AKS Akut koronarsyndrom
  
BNP Brain Natriuretic Peptide
  
CRP C-reaktivt protein
  
CRT Kardiel resynkroniserings terapi
  
EF Ejection fraction - uddrivningsfraktion
  
ICD Implanterbar Cardioverter Defibrillator
  
KAG Koronararteriografi
  
KPLL Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium
  
LVEF Left ventricular ejection fraction
– Venstre ventrikels uddrivningsfraktion
  
MR-scanning Magnet Resonans scanning
  
NNT Numbers needed to treat
  
NT-proBNP N-terminal pro B-type natriuretisk peptid
  
NYHA New York Heart Association’s funktionsklasse
  
PET-scanning Positron-emissions-tomografi
  
SPECT-scanning Single Positron Emissions Computer Tomografi
  
SR Sænkningsreaktion
  
TSH Thyreoidea Stimulerende Hormon