KOL

Print kapitel

Vaccinationer

Influenzavaccination

A Under en influenzaepidemi reducerer influenzavaccination risikoen for svær sygdom og død med cirka 50 % hos patienter med KOL.

A Under en influenzaepidemi reducerer influenzavaccination antallet af eksacerbationer hos patienter med KOL 104.

Alle > 65 år tilbydes gratis vaccination.

Patienter med KOL < 65 år kan vaccineres under ydelse 892.

Pneumokokvaccination

A Såvel vaccination med Prevenar 13 (PCV13) som Pneumovax (PPV23) yder beskyttelse mod invasiv pneumokokinfektion (IPS) 105,106.

D Pneumokokvaccination, omfattende kombinationen Prevenar 13 og Pneumovax, anbefales til patienter med KOL, der tidligere har haft invasiv pneumokokinfektion (IPS) grundet en teoretisk additiv effekt af Prevenar 13 107.

A Blandt patienter vaccineret med Prevenar 13 er fundet færre episoder af community acquired pneumonia (CAP) forårsaget af de pneumokok serotyper, der indgår i vaccinen 104.

Den ikke-hospitalserhvervede lungebetændelse er den hyppigste og er oftest forårsaget af pneumokokbakterier 12,108.

Incidensen af IPS er ca. 20/100.000/år. Dødeligheden er omkring 16 % 109.

To overvågningsstudier har vist, at patienter med KOL har op til 6 gange højere risiko for IPS sammenlignet med lungeraske patienter 110,111.

Personer, som tidligere har haft IPS, har øget risiko for recidiverende IPS 112.

Hvilke patienter bør tilbydes vaccination?

Personer, som tidligere har haft IPS, samt patienter med betydende KOL (C og D) bør tilbydes vaccination med en kombination af Prevenar 13 og Pneumovax 12.

Patienter med KOL har ofte anden kronisk sygdom, fx astma, kronisk hjertesygdom og diabetes mellitus. Patienter med disse komorbiditeter har ligesom personer med erhvervsmæssig risiko (svejsere), rygere og ældre over 64 år, forhøjet risiko for at udvikle IPS, og vaccination kan overvejes 113.

Hvilken vaccine skal anvendes?

De to vacciner til forebyggelse af IPS, der benyttes oftest i Danmark, er en 23-valent polysakkaridvaccine Pneumovax (PPV23) og en 13-valent konjugeret vaccine Prevenar 13 (PCV13).

Pneumovax og Prevenar 13 medierer to forskellige typer immunrespons og dækker forskellige serotyper, dog er de 12 af de 13 typer i Prevenar 13 indeholdt i Pneumovax.

Derved kan de to vacciner ikke direkte sammenlignes, men begge har styrker og svagheder 113.

Pneumovax: Den 23-valente polysakkaridvaccine indeholder kapselmateriale fra 23 forskellige serotyper af Streptococcus pneumoniae. Kapselmaterialet består af polysakkarider, som stimulerer immunforsvarets B-celler ved at tværbinde en receptor på overfladen af B-celler. B-cellerne prolifererer herefter til antistof-udskillende plasmaceller.

Der dannes ikke hukommelsesceller, og det er derfor ikke muligt at opnå immunologisk hukommelse 114.

Den 23-valente vaccine dækker mellem 80 og 90 % af de serotyper, der er skyld i IPS i Europa 115. Den er vist at forebygge 74 % af IPS hos raske voksne, men den har ikke en bevist beskyttende effekt mod pneumoni 116,117.

Da Pneumovax ikke fører til immunologisk hukommelse, er det ikke muligt at 'booste' ved udelukkende at anvende denne vaccine 113.

Prevenar 13 (lig børnevaccinen): Den 13-valente konjugerede vaccine indeholder kapselmateriale fra 13 forskellige serotyper af Streptococcus pneumoniae. Vaccinen virker ved, at polysakkariderne stimulerer immunforsvarets B-celler ved at tværbinde en receptor på overfladen af B-celler, samtidig med at bæreproteinet optages af B-cellen. B-cellerne prolifererer herefter til antistofudskillende plasmaceller og præsenterer bæreproteinet for T-celler, som medvirker til at danne immunologisk hukommelse 114.

Prevenar kan gives samtidig med influenzavaccinen, og det svækker ikke immunresponset 118.

Vaccinen har været benyttet i det danske børnevaccinationsprogram siden 2007, og incidensen af IPS hos børn < 2 år er faldet med > 70 %. Ydermere har der været en indirekte effekt hos voksne > 65 år, hvor der er set et signifikant fald i incidensen af IPS på 25 % 109.

Et randomiseret, dobbelblindt hollandsk studie har undersøgt effekten af Prevenar 13 hos voksne > 65 år med lungebetændelse erhvervet udenfor hospitaler (community acquired pneumonia (CAP)), forårsaget af pneumokok serotyper inkluderet i vaccinen overfor placebo (en anden ikke-pneumokok vaccine). Studiet involverede ca. 85.000 personer. Resultaterne viste, at gruppen, som var vaccineret med Prevenar 13, havde ca. 45 % færre episoder af CAP forårsaget af de pneumokok serotyper, der indgår i Prevenar 13, sammenlignet med placebogruppen. Ligeledes havde Prevenar 13-gruppen 75 % færre episoder af invasiv pneumokoksygdom forårsaget af de serotyper, der indgår i Prevenar 13 end placebogruppen. Der var ikke forskel på dødeligheden (all-cause mortality) imellem Prevenar 13 og placebogruppen 119.

Hvilke patienter kan opnå klausuleret tilskud til vaccinen?

Der er klausuleret tilskud til:

  • Prevenar og Pneumovax til patienter, der tidligere har haft IPS (109).
  • Prevenar 13 til KOL-patienter > 65 år eller ved FEV1 < 40 % af forventet 120.

For patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".

Hvornår gives vaccinen?

Såfremt patienten tidligere er vaccineret med Pneumovax, skal der – for at øge immunresponset – minimum gå 1 år, inden Prevenar 13 gives.

Gives Prevenar 13 først, kan Pneumovax gives efter minimum 8 uger 107.

Personer, som tidligere har haft IPS, samt patienter med betydende KOL (C og D) bør tilbydes vaccination med en kombination af Prevenar 13 og Pneumovax efter nedenstående skema. Se afsnittet Hvilke patienter bør tilbydes vaccination 113.

Figur 5. Algoritme til valg af vaccinationsregime

Figur 5

Skal patienten revaccineres?

Undersøgelser tyder på, at patienter, der er vaccineret med Pneumovax, mister en del af den opnåede beskyttelse i løbet af ca. 5 år, og der vil derfor være behov for revaccination. Der er dog en betydelig individuel variation i beskyttelsens varighed. 10 år efter den primære vaccination skønnes risikoen for kraftige lokalreaktioner ved revaccination at være lille og på niveau med risikoen ved primærvaccination. Generelt kan revaccination derfor foretages 10 år efter primærvaccination uden forudgående antistofmåling 107.

For personer med særlig risiko, fx for splenektomerede, patienter med nedsat miltfunktion eller nedsat immunforsvar af anden årsag, må lægen konkret vurdere, om revaccination skal foretages tidligere. I så fald bør der foretages antistofmåling 5 år efter den primære vaccination før eventuel revaccination, Har patienten ikke responderet på gentagen vaccination med PPV23, vil der oftest ikke opnås effekt ved yderligere revaccination, EPI-NYT 46/02

Antistofmåling før revaccination

Vaccination med Pneumovax 5-9 år siden:

+ antistofmåling

Vaccination ≥ 10 år:

Ingen vaccination