Hypo- og hyperthyreose

Print kapitel

Diagnosenøgle

 

 

TSH 

T4

T4-uptake

T3

T3-test

Hypothyreose

 ↓

 ↑

-/↓ 

 ↓

Subklinisk hypothyreose

 ↑

 -

 -

 -

 -

Hypofysær hypothyreose

 -/↓

↓ 

     
Hyperthyreose

 ↓

 ↑

 ↓

/

 ↑

Subklinisk hyperthyreose

 -

 -

Hypofysær hyperthyreose

 ↑/-

 ↑

     
Euthyreoid Sick Syndrom

-/↓

-/↓

 

 ↓

 

↓ = under referenceområdet, – = referenceområdet, ↑ = over referenceområdet