Type 2-diabetes

Bilag 2. Gestationel diabetes (GDM)

Hvad er den praktiserende læges rolle?

At bidrage til opsporing af GDM.

Diagnosen stilles på baggrund af en 2-timers 75 g oral glucose tolerance test (OGTT). GDM defineres som glukose ≥ 9,0 mmol/l i kapillært fuldblod eller venøst plasma målt med høj-kvalitetsmetode (dobbeltbestemmelse).

Fortsat at motivere og støtte kvinder før og efter fødsel, så de livsstilsomlægninger, der iværksættes under graviditeten, fastholdes efter fødslen for således at minimere risikoen for at udvikle GDM ved fornyet graviditet eller type 2-diabetes senere i livet.

Fortsat at havde opmærksomhed på tidlig opsporing af type 2-diabetes.

 • Disse kvinder skal således havde målt HbA1c ca. 12 uger efter fødslen og årligt herefter.
 • Diagnosen type 2-diabetes stilles på baggrund af HbA1c ≥ 48 mmol/mol ved gentagne målinger.


Gestationel diabetes mellitus (GDM) opstår i ca. 3-4 % af alle graviditeter, og forekomsten har været stigende gennem de seneste 10 år. GDM defineres som nedsat glukosetolerance, der debuterer i graviditeten. Tilstanden medfører øget morbiditet for mor og barn i graviditeten og perinatalt. Det er derfor væsentligt at sikre, at de relevante gravide screenes, behandles og følges for at nedsætte risikoen for komplicerede graviditets- og fødselsforløb. Dette er beskrevet i en national vejledning fra 2010

Ved 1. svangreundersøgelse laves en risikovurdering med det formål at vurdere, om der er indikation for at lave en oral glucosebelastningstest (OGTT) mhp. at opspore GDM. Risikofaktorerne for udvikling af GDM ligner meget risikofaktorerne for at udvikle type 2-diabetes. Det anbefalede tidspunkt for undersøgelsen afhænger af risikofaktorerne, se tabel 1 herunder. Ved glukosuri skal de gravide screenes med en oral glukosebelastning (OGTT) uanset tidspunkt i graviditeten. Denne undersøgelse kan varetages enten på hospitalerne eller i almen praksis, afhængigt af lokale forhold.

Alle kvinder med GDM henvises til obstetrisk afdeling med henblik på at blive instrueret i plasmaglukosemåling, diætvejledning og rådgivning om motion, samt med henblik på at starte et tæt kontrolforløb under graviditeten.

Tabel 1: Udfør peroral glukosetolerancetest (OGTT)

Ved glukosuri (mindst 2+ ved Boehringer Mannheim stix eller mindst 1+ Bayer stix) screenes de gravide med OGTT uanset tidspunkt i graviditeten, såfremt der ikke foreligger en normal OGTT inden for de seneste 4 uger.

Ved 10-20 uger undersøges:

 • kvinder med tidligere GDM
 • kvinder medaf følgende risikofaktorer:
  • Maternel overvægt før graviditeten (BMI ≥ 27 kg/m2)
  • Familiær disposition til diabetes (type 1 eller 2 hos bedsteforældre, forældre, søskende eller egne børn)
  • Tidligere fødsel af et stort barn (≥ 4.500 gram)
  • Kendt Polycystisk Ovariesyndrom.

Ved 24-28 uger undersøges:

 • Kvinder med kun af følgende risikofaktorer:
  • Maternel overvægt før graviditeten (BMI ≥ 27 kg/m2)
  • Familiær disposition til diabetes
  • Tidligere fødsel af barn med fødselsvægt ≥ 4.500 gram
  • Kendt Polycystisk Ovariesyndrom
 • Flerfoldsgravide.Kvinder, der er screenet tidligere i graviditeten (i uge 10-20), men hvor glukosebelastningen var ikke-diabetisk.