Vejledninger og FAQtaark

Skrivegruppens forord

Formålet med denne vejledning har været at opdatere DSAM’s kliniske vejledning om type 2-diabetes fra 2004. Vejledningen er primært målrettet almen praksis. 

Selvom de grundlæggende principper for behandling af patienter med type 2-diabetes er relativt uændrede sammenlignet med i 2004, har det tiltagende fokus på almen praksis’ centrale rolle i behandlingen af patienter med kronisk sygdom i velkoordinerede patientforløb gjort det tiltagende nødvendigt at sikre et opdateret vidensgrundlag for optimal behandling. Herudover har specielt introduktionen af nye farmaka gjort det påkrævet at sikre en nuanceret fremstilling af, hvornår disse kan benyttes. Skrivegruppen har som en del af arbejdet med denne vejledning indgået et tæt samarbejde med Dansk Endokronologisk Selskab og Institut for Rationel Farmakoterapi, et samarbejde, som resulterede i en fælles farmakologisk vejledning udgivet i 2011.

Da denne vejledning herefter skulle trykkes, redefinerede WHO de diagnostiske kriterier for type 2-diabetes, og en afventning af processen frem til Sundhedsstyrelsens udmelding herom var uundgåelig. De nye diagnostiske kriterier blev meldt officielt ud i januar 2012 og præciserer, at HbA1c fremover ønskes benyttet som primært diagnostisk redskab i almen praksis i Danmark. Endelig har vi senest afventet en afklaring af, hvordan patienter uden diabetes bør håndteres.

Selvom en mere enkel diagnostik formentlig vil føre til, at diagnosen stilles hos flere personer med ikke erkendt diabetes, afhænger den samlede sundhedsmæssige gevinst dog af, om vi i almen praksis også på systematisk vis formår at opspore individer med øget risiko for diabetes, hjerte-kar-sygdom og tidlig død. Uden systematisk opsporing vil vi miste muligheden for at vejlede i aktiv omlægning af livsstil på et tidspunkt i sygdomsudviklingen, hvor omlægning af livsstil er vist at være effektiv, nemlig før egentlig diabetes er fuldt etableret. Dette gælder for en meget stor gruppe mennesker.

At denne vejledning nu er trykt, får dog ikke tiden til at stå stille. Illustrativt for den påkrævede omstillingsparathed og trykte vejledningers begrænsninger, har Dansk Cardiologisk Selskab primo 2012 anbefalet en yderligere stramning af behandlingsmålene for den lipidsænkende behandling.

Det er dog skrivegruppens vurdering, at denne trykte vejledning fortsat kan bidrage med viden, som kan danne et grundlag for kvalitetsudvikling og efteruddannelse inden for faget. I dag ved vi entydigt, at man ved at tilbyde sine patienter behandling, som beskrevet i denne kliniske vejledning, kan forebygge nefropati, retinopati, apopleksi, AMI og amputationer samt nedsætte overdødeligheden. Behandlingen af patienter med type 2-diabetes kan entydigt betale sig. Dette gælder også farmakologisk behandling af hyperglykæmi.

Variationen af den forventede behandlingseffekt for den enkelte patient er imidlertid stor, ligesom andre forhold end lige netop sygdommen diabetes ofte er afgørende for, hvad der er muligt og meningsgivende. En samlet vurdering af behandlingsmål vil derfor altid være en beslutning, som tages af den enkelte patient og den behandlingsansvarlige læge, oftest en praktiserende læge.

Omsætning af vejledningens ord til handling afhænger altovervejende af den enkelte praktiserende læges implementering af vejledningen i egen praksis.

Skrivegruppen har skrevet og står inde for indholdet i denne kliniske vejledning. Vi kunne dog ikke have løftet opgaven alene. En meget stor gruppe af kolleger har direkte eller indirekte bidraget, også i den omfattende høringsrunde. Vi takker alle involverede!

Bilag og referencer findes kun elektronisk og kan downloades fra DSAM’s hjemmeside, www.dsam.dk

Skrivegruppen har ikke selv foretaget selvstændig systematisk litteraturgennemgang inden for vejledningens mange delområder. Vejledningen bygger således primært på de refererede oversigtsartikler og af skrivegruppen udvalgt originallitteratur. En implementering af Grade arbejdsgruppens anbefalinger (1) er ikke benyttet, da dette har oversteget skrivegruppens kapacitet.


Skrivegruppen, oktober 2012