Vejledninger og FAQtaark

Indholdsfortegnelse

Udskriv denne side
Print kapitel

Inddragelse af praksispersonalet i patientbehandlingen

Fra flere sider opfordres til at inddrage praksispersonale i patientbehandlingen, bl.a. i diabeteskontroller (124, 125). Dette er bl.a. underbygget af en undersøgelse, som har vist, at kvaliteten bibeholdes og patienttilfredsheden øges (126). En forudsætning for dette er, at personalet har de nødvendige faglige kompetencer, løbende bliver superviseret og videreuddannet, samt at diabetesomsorgen er organiseret hensigtsmæssigt.

Der er i Danmark på nuværende tidspunkt ikke en specifik uddannelse til konsultationssygeplejerske i almen praksis. Det personale, der ansættes i almen praksis, har derfor mange forskellige forudsætninger og kompetencer på ansættelsestidspunktet. Sygdomsspecifik viden er en forudsætning for, at personalet kan varetage opgaven betryggende. Ud over den sygdomsspecifikke viden om diabetes anbefales også, at personalet har en sundhedsfremmende tilgang og kommunikationsfærdigheder, samt har viden om det at leve med en kronisk sygdom og mestringsstrategier.

Personalets kompetenceudvikling bør tage udgangspunkt i de behov og ønsker, som findes i de lokale praksis, enten ved oplæring i lægehuset og/eller ved deltagelse i eksterne kurser. Ud over oplæring i varetagelse af specifikke opgaver anbefales det, at praksispersonalet løbende bliver superviseret. Det kan enten være i form af fælles konsultationer eller efter endt konsultation.

Viden og kompetencer forældes hurtigt og opdatering af fælles videns- og erfaringsgrundlag i praksis er lægens ansvar og skal ske løbende.

Hvilke kompetencer bør personalet optimalt set besidde for at kunne gennemføre selvstændige konsultationer?

Diagnose

 • have kendskab til sygdommens patofysiologi
 • have viden om opsporing og vide, hvem der bør tilbydes undersøgelse for diabetes
 • have viden om diagnostiske kriterier
 • have viden om symptomer på diabetes.

Kontrol og behandling

 • kunne formidle viden om type 2-diabetes til patienten, og hvorfor det er vigtigt at minimere risikofaktorerne
 • kunne vurdere niveauet og ændringer i risikofaktorer som fx HbA1c, BT og kolesteroltal i forhold til deres betydning for udvikling eller forværring af komplikationer
 • kunne individualisere kontrollerne og rådgivningen ud fra en behandlingsplan og et kontrolforløb, som lægen er ansvarlig for i samarbejde med patienten
 • selvstændigt kunne udføre livsstilsvejledning, herunder:
  • have viden om kostens betydning i relation til diabetes og de basale diætprincipper for diabetespatienter
  • have viden om motions betydning i relation til diabetes og de basale anbefalinger om motion
  • have viden om vægtens betydning for patienter med diabetes og kunne vejlede i forhold til vægttab
  • have viden om rygnings betydning for patienter med diabetes og kunne vejlede i forhold til rygestop
 • have kendskab til den medicinske behandling af diabetes, herunder:
  • korrekt brug af medicinen
  • de almindelige bivirkninger
  • monitorering med det formål at kunne vejlede patienten og sikre patientkomplians
 • selvstændigt kunne oplære patienten i hjemme-blodsukkermålinger
 • selvstændigt kunne opstarte patienter i insulinbehandling efter lægelig ordination
 • have kendskab til tilbud af relevans for patienter med diabetes i lokalområdet, herunder kommunale tilbud, tilbud fra sekundærsektor og tilbud fra patientforeninger
 • have kendskab til sociale rettigheder
 • selvstændigt at medvirke til at afdække patientens ressourcer og barrierer, der har betydning for patientens egenomsorg
 • have viden om senkomplikationer og om, hvordan man forebygger og undersøger for det, herunder:
  • hjerte-kar-sygdom
  • nyresygdom
  • fødder, samt tilskudsordning til fodterapeut
  • polyneuropati
  • erektiv dysfunktion, samt tilskudsmuligheder ved behandling
  • øjensygdomme.

Et veluddannet praksispersonale vil egenhændigt kunne varetage opstart og titrering af nøgleelementer i behandlingen for flertallet af patienter.

I bilag 4-6 (se www.dsam.dk) findes instrukser for opstart og titrering af:

 • lipidsænkende behandling
 • blodtrykssænkende behandling
 • behandling med Metformin.